Genero: Donghua

CMFU Academy: King of Billiards (CMFU Xueyuan: Wangzi Peng Peng Qiu)

CMFU Academy: King of Billiards (CMFU Xueyuan: Wangzi Peng Peng Qiu)

Douluo Dalu (Combat Continent)

Douluo Dalu (Combat Continent)

Fei Ren Zai

Fei Ren Zai

Hua Jianghu Zhi Bei Mo Ting (A Portrait of Jianghu: Mourning Toast)

Hua Jianghu Zhi Bei Mo Ting (A Portrait of Jianghu: Mourning Toast)

Series en Emision